Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 77
بی نظیر: رزرو هتل های خارجی مستقیم از کلیه کارگزاران و شرکت های ارایه کننده خدمات
Nazir . com
تاریخ رزرو: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
رزرو هتل:
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 204
شهر: ایروان
نوع اتاق:
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 215
[
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 215
]
پذیرایی:
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 225
رزرو آنلاین هتل
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 240

شما در حال رزرو هتل
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 241
مستقیم از کارگزار ایروان هستید

قیمت
👤

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 248

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 248
👥

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 249

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 249
👤👤👤

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 250

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 250
👶+تخت

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 251

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 251

کودک بدون تخت زیر
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 260
سال رایگان میباشد.
سایر خدمات:
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 262

دقت داشته باشید قیمتی که شما انتخاب کردید فقط برای محدوده تاریخی زیر معتبر است:

از:
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 272
تا
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vakilian/bnazir.com/booking.php on line 272


در صورت تایید اطلاعات فوق فرم زیر را جهت رزرو تکمیل کنید

ثبت نام سریع و رایگان برای گارانتی کنندگان هتل ها، کارگزاران و شرکت های توریستی